VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI GENEL KURUL TOPLANTISI

VEFALILAR EL ELE
21 Ocak 2021

VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI GENEL KURUL TOPLANTISI

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02. Aralık.2021 Perşembe günü saat 11.00′ de VEFA LİSESİ Konferans salonunda aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Asaleten Katılım gerekmektedir.
Bu toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18. Aralık.2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Aynı gün sabah saat 10.00 ‘da Okulumuzda Kahvaltı yapılacaktır.

VEFA LİSESİ EĞİTİM VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ

GÜNDEM
1 – Yoklama . Açılış ve Saygı Duruşu
2 – Divan Heyeti seçimi ve Divan heyetine toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesinin oylanması
3 – Tüzük gereği Mütevelli Üye olarak Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üyelerin üyeliklerinin kabulünün oylanması ,
4 – Yönetim Kurulu 2018 . 2019 . 2020 dönemi faaliyet ve mali raporlarının okunması
5 – Denetleme Kurulu 2018 . 2019. 2020 dönemi raporlarının okunması
6 – Raporlar üzerinde görüşme
7 – Yönetim Ve Denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası
8 – Vefa Lisesi eğitim Vakfına Tekirdağ İli Saray İlçesinde alınmış olan arsamız üzerine her türlü inşaat yapılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve kabulü
9 – yeni Çalışma dönemi 2021 – 2022 Dönemi tahmini bütçesinin okunması , görüşülmesi ve fasılları arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim Kuruluna verilmesi koşuluyla kabulü
10- Yönetim Kurulu Asıl ve yedek üyelerinin iki yıllık süre için seçimi
11- Denetleme Kurulu Asıl ve yedek üyelerinin iki yıllık süre için seçimi
12- Dilekler ve kapanış